Skyriai

Skyriai


Informacijos ir kraštotyros skyrius
Skyriaus vedėja Rita Viskaitienė
 
Tel. Nr.: 8 458 52824 
 
Konsultacijos ir pagalba vartotojams naudojantis informacijos paieškos priemonėmis: tradiciniu ir elektroniniu katalogais, bibliografiniais informaciniais leidiniais, interneto ištekliais.
Pagalba, pasirenkant tinkamą informacijos paieškos strategiją.
Informacija žodžiu, raštu, telefonu, el. paštu.
Mokamos paslaugos: nuotraukų bei kitų dokumentų skenavimas, dokumentų spausdinimas, įrišimas, laminavimas, faksavimas. 
 
Interneto skaitykla: nemokama vieša interneto prieiga, nemokami kompiuterinio raštingumo kursai.
 
Fondų organizavimo skyrius
Skyriaus vedėja Angelė Stučinskienė
 
Tel. Nr.: 8 458 52824
 
Komplektavimo skyrius kartu su komplektavimo taryba užsako knygas, garso, vaizdo, kompiuterinius ir kitus dokumentus Rokiškio Viešosios bibliotekos skyriams ir filialams, atsižvelgiant į rajono istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją ir gyventojų reikmes.
Užsako periodinius leidinius visiems viešosios bibliotekos skyriams ir padaliniams. Periodinių leidinių įsigijimui pinigus skiria rajono savivaldybė.
Apskaito, sistemina ir tvarko gaunamus dokumentus ir paskirsto viešosios bibliotekos skyriams ir filialams.      Tvarko rajono bibliotekų sistemos fondų apskaitą.
Nuo 2001m. spalio mėn. Viešoji biblioteka dalyvauja Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) projekte, nuo to laiko visi dokumentai kataloguojami, inventorinami ir paskirstomi kompiuterizuotai, kuria bibliotekos elektroninį katalogą, rūpinasi retrospektyviniu fondų komplektavimu ir fondų rekatalogavimu (t.y. senųjų fondų įtraukimu į elektroninį bibliotekos katalogą). Bibliotekos elektroninis katalogas yra nuolat pildomas naujais ir rekataloguotais įrašais. Šiuo metu bibliotekos elektroniniame kataloge yra per 93 000 įrašų.
2015m. baigti rekataloguoti visi rajono bibliotekų fondai.
 
Mainų fondas
 
Mainų fonde, priklausančiame spaudinių tvarkymo ir komplektavimo skyriui, saugomi mažesnę paklausą turintys, dubletiniai dokumentai. Jie skirti keistis ir nemokamai perduoti kitoms bibliotekoms ar institucijoms.
 
Vaikų ir jaunimo skyrius
Skyriaus vedėja Aušra Žukauskienė
 
Tel. Nr.: 8 458 52793
 
Veikla

Abonementas

Sukaupta apie 18 000 egz. grožinės ir įvairių mokslo šakų literatūros dokumentų, garso bei vaizdo įrašų, kuriuos galima skolintis į namus. Naudojantis Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (LIBIS) teikiamos knygų rezervavimo, pratęsimo, informacinės paieškos paslaugos, konsultacijos.

Skaitykla
Galima naudotis informaciniais leidiniais bei periodine spauda. Teikiama profesionali informacinė pagalba, organizuojami renginiai, įvairios parodos. Galima eksponuoti savo kūrybos darbus. Vyksta projektinė ir edukacinė veikla, rengiamos ekskursijos po biblioteką. Organizuojamos išvykos į bibliotekas, darželius, mokyklas.

Žaisloteka
Žaislotekoje yra apie 150 žaislinių knygelių, įvairių žaislų, stalo žaidimų, loto, dėlionių.
 
Viešoji interneto prieiga
Viešojoje interneto prieigoje (VIP) – 6 kompiuteriai, skirti nemokamai naudotis internetu bei darbui su Microsoft Office programomis. Darbuotoja teikia konsultacijas bei pagalbą naudojantis informacinėmis technologijomis. Vyksta gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai. Teikiamos kopijavimo, spausdinimo, skenavimo mokamos paslaugos.
 
Skaitytojų skyrius

Skyriaus vedėja Snieguolė Galvelienė,

Tel. Nr.: 8 458 52824; 8 686 97386

El. paštas: knyga@rokiskis.rvb.lt

Skyriuje 50 tūkst. universalaus pobūdžio dokumentų fondas, atviras visiems vartotojams.

  • Vartotojų registracija, perregistravimas, LIBIS skaitytojo pažymėjimas.
  • Dokumentų užsakymas, rezervavimas, išdavimas, grąžinimas. Išduodame vienam mėnesiui (tęsiame du kartus).
  • Dokumentų užsakymas iš kitų bibliotekų (TBA). Mokama paslauga.
  • Garsinių knygų ir periodinių leidinių išdavimas neregiams ir silpnaregiams.
  • Knygų pristatymas į namus negalią turintiems skaitytojams.
  • Kultūrinių, literatūrinių, renginių, parodų organizavimas.
  • Prenumeruojame 17 pavadinimų laikraščius ir 83 pavadinimų žurnalus.
  • Dokumentų kopijavimo paslaugos. Mokama paslauga.
  • Dokumentų grąžinimo savitarnos įrenginys bibliotekos vartotojams patogiu laiku.
Ūkio skyrius
Skyriaus vedėjas Kęstutis Pilipavičius
Tel. 8 458 52824
El. paštas: kesgaila@gmail.com
 
Skyriaus etatai: vairuotojas, valytojai, elektrikas

Skyriaus uždaviniai:

Užtikrinti patalpų išlaikymą pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus, rūpintis darbuotojų darbo sauga ir sveikata. Kontroliuoti apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos, vandens tiekimo ir kitų sistemų tvarkingumą, jų techninę būklę ir užtikrinti materialinio inventoriaus tinkamą priežiūrą ir eksploataciją. Organizuoti pastatų ir patalpų apsaugą, remontą, kontroliuoti jo eigą, aprūpinti biblioteką ir jos padalinius baldais, inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, užtikrinti jų apsaugą ir savalaikį remontą. Organizuoti švaros ir tvarkos palaikymą bibliotekos patalpose ir teritorijoje. Organizuoti ir vykdyti su ūkio skyriaus funkcijomis susijusius mažos vertės pirkimus. Organizuoti bibliotekoje pravedamų konferencijų, seminarų, renginių ūkinį aptarnavimą. Organizuoti ir vykdyti viešosios bibliotekos automobilio VW Transporter valstybinis Nr. AZT 891 eksploataciją, remontą, techninę apžiūrą teisės aktų numatytą tvarka. Užtikrinti keleivių saugumą.