Skyriai

Skyriai


Informacijos ir kraštotyros skyrius
Skyriaus vedėja Rita Viskaitienė
 
Tel. Nr.: 8 458 26912
 
Konsultacijos ir pagalba vartotojams naudojantis informacijos paieškos priemonėmis: tradiciniu ir elektroniniu katalogais, bibliografiniais informaciniais leidiniais, interneto ištekliais.
Pagalba, pasirenkant tinkamą informacijos paieškos strategiją.
Informacija žodžiu, raštu, telefonu, el. paštu.
Mokamos paslaugos: nuotraukų bei kitų dokumentų skenavimas, dokumentų spausdinimas, įrišimas, laminavimas. 
 
Interneto skaitykla: nemokama vieša interneto prieiga, nemokami kompiuterinio raštingumo kursai.
 
Fondų organizavimo skyrius
Skyriaus vedėja Angelė Stučinskienė
 
Tel. Nr.: 8 458 26911
 
Fondų organizavimo skyrius kartu su komplektavimo taryba užsako knygas, garso, vaizdo, kompiuterinius ir kitus dokumentus Rokiškio Viešosios bibliotekos skyriams ir filialams, atsižvelgiant į rajono istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją ir gyventojų reikmes.
Užsako periodinius leidinius visiems viešosios bibliotekos skyriams ir padaliniams. Periodinių leidinių įsigijimui pinigus skiria rajono savivaldybė.
Apskaito, sistemina ir tvarko gaunamus dokumentus ir paskirsto viešosios bibliotekos skyriams ir filialams. Tvarko rajono bibliotekų sistemos fondų apskaitą.
Nuo 2001m. spalio mėn. Viešoji biblioteka dalyvauja Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) projekte, nuo to laiko visi dokumentai kataloguojami, inventorinami ir paskirstomi kompiuterizuotai, kuria bibliotekos elektroninį katalogą, rūpinasi retrospektyviniu fondų komplektavimu ir fondų rekatalogavimu (t.y. senųjų fondų įtraukimu į elektroninį bibliotekos katalogą). Bibliotekos elektroninis katalogas yra nuolat pildomas naujais ir rekataloguotais įrašais. Elektroninių įrašų kataloge 2021 metų pradžioje buvo: 143165 įrašai
2015m. baigti rekataloguoti visi rajono bibliotekų fondai.
 
Vaikų ir jaunimo skyrius
Skyriaus vedėja Aušra Žukauskienė
 
Tel. Nr.: 8 458 52793
 • Sukaupta apie 13 000 egz. grožinės ir įvairių mokslo šakų literatūros dokumentų, garso bei vaizdo įrašų, kuriuos galima skolintis į namus.
 • Naudojantis Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (LIBIS), teikiamos knygų užsakymo, rezervavimo, išdavimo, pratęsimo, grąžinimo paslaugos.
 • Prenumeruojami 24 pavadinimo vaikiški žurnalai: Penki, Nykštukas, Pasakėlės užduotėlės, Smegenūzai, Flintas, Kids National Geographic, Laimiukas, Lututė, Vakaro žvaigždelė, Naminukas, Panelė, Mįslės ir faktai, Ar žinai, kad ir kt.
 • Organizuojami įvairūs renginiai: susitikimai su rašytojais, dailininkais, konkursai, viktorinos, popietės, knygų pristatymai ir aptarimai, garsiniai skaitymai, akcijos, vaikų kūrybos darbų ir literatūros parodos.
 • Vykdoma edukacinė veikla.
 • Viešojoje interneto prieigoje (VIP) – 4 kompiuteriai, skirti nemokamai naudotis internetu bei darbui su Microsoft Office programomis. Vyksta gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai. 
 • Teikiamos kopijavimo, spausdinimo, skenavimo mokamos paslaugos.
 • Edukacijų ir atradimų erdvėje Ficher Technik konstruktoriai, Lego programuojami robotai, virtualūs akiniai.
 • Interaktyvioje erdvėje Xbox žaidimai, Just Dance, 3D spausdinimas, 3D filmų peržiūros.
 • Pelėdų ekspozicija, lėlių teatro svetainė.
 • Lėlių teatras „Padaužiukai“;
 • Smagus laikas žaislotekoje.
 
Lankytojų skyrius

Skyriaus vedėja Snieguolė Galvelienė,

Tel. Nr.: 8 458 52824; 8 686 97386
El. paštas: knyga@rokiskis.rvb.lt
Skyriuje 50 tūkst. universalaus pobūdžio dokumentų fondas, atviras visiems vartotojams.
 • Vartotojų registracija, perregistravimas, LIBIS skaitytojo pažymėjimas.
 • Dokumentų užsakymas, rezervavimas, išdavimas, grąžinimas. Išdavimas vienam mėnesiui (tęsimas du kartus).
 • Dokumentų užsakymas iš kitų  bibliotekų (TBA).
 • Periodinių leidinių fondas.
 • Garsinių knygų ir periodinių leidinių išdavimas neregiams ir silpnaregiams.
 • Knygų pristatymas į namus negalią turintiems lankytojams
 • Kultūrinių, literatūrinių renginių ir parodų organizavimas.
 • Edukacijų organizavimas. Mokama paslauga.
 • Skaitmeninio raštingumo mokymai, konsultacijos.
 • Dokumentų kopijavimo paslauga. Mokama paslauga.
 • Knygomatas. Galimybė iš anksto užsakytas knygas atsiimti bekontakčiu būdu 24 val. per parą. 
 • Dokumentų grąžinimo įrenginys bibliotekos lankytojams patogiu laiku.
Lankytojų skyriaus 2024 metų darbo planas
Ūkio skyrius
Skyriaus vedėjas Lina Liolienė
 
Tel. 8 612 14730
 
Skyriaus uždaviniai:

Užtikrinti patalpų išlaikymą pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus, rūpintis darbuotojų darbo sauga ir sveikata. Kontroliuoti apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos, vandens tiekimo ir kitų sistemų tvarkingumą, jų techninę būklę ir užtikrinti materialinio inventoriaus tinkamą priežiūrą ir eksploataciją. Organizuoti pastatų ir patalpų apsaugą, remontą, kontroliuoti jo eigą, aprūpinti biblioteką ir jos padalinius baldais, inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, užtikrinti jų apsaugą ir savalaikį remontą. Organizuoti švaros ir tvarkos palaikymą bibliotekos patalpose ir teritorijoje. Organizuoti ir vykdyti su ūkio skyriaus funkcijomis susijusius mažos vertės pirkimus. Organizuoti bibliotekoje pravedamų konferencijų, seminarų, renginių ūkinį aptarnavimą. Organizuoti ir vykdyti viešosios bibliotekos automobilio VW Transporter valstybinis Nr. AZT 891 eksploataciją, remontą, techninę apžiūrą teisės aktų numatytą tvarka. Užtikrinti keleivių saugumą.