Skyriai

Skyriai


Informacijos ir kraštotyros skyrius
Skyriaus vedėja Rita Viskaitienė
 
Tel. Nr.: 8 458 52824 
 
Konsultacijos ir pagalba vartotojams naudojantis informacijos paieškos priemonėmis: tradiciniu ir elektroniniu katalogais, bibliografiniais informaciniais leidiniais, interneto ištekliais.
Pagalba, pasirenkant tinkamą informacijos paieškos strategiją.
Informacija žodžiu, raštu, telefonu, el. paštu.
Mokamos paslaugos: nuotraukų bei kitų dokumentų skenavimas, dokumentų spausdinimas, įrišimas, laminavimas, faksavimas. 
 
Interneto skaitykla: nemokama vieša interneto prieiga, nemokami kompiuterinio raštingumo kursai.
 
Fondų organizavimo skyrius
Skyriaus vedėja Angelė Stučinskienė
 
Tel. Nr.: 8 458 52824
 
Komplektavimo skyrius kartu su komplektavimo taryba užsako knygas, garso, vaizdo, kompiuterinius ir kitus dokumentus Rokiškio Viešosios bibliotekos skyriams ir filialams, atsižvelgiant į rajono istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją ir gyventojų reikmes.
Užsako periodinius leidinius visiems viešosios bibliotekos skyriams ir padaliniams. Periodinių leidinių įsigijimui pinigus skiria rajono savivaldybė.
Apskaito, sistemina ir tvarko gaunamus dokumentus ir paskirsto viešosios bibliotekos skyriams ir filialams.      Tvarko rajono bibliotekų sistemos fondų apskaitą.
Nuo 2001m. spalio mėn. Viešoji biblioteka dalyvauja Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) projekte, nuo to laiko visi dokumentai kataloguojami, inventorinami ir paskirstomi kompiuterizuotai, kuria bibliotekos elektroninį katalogą, rūpinasi retrospektyviniu fondų komplektavimu ir fondų rekatalogavimu (t.y. senųjų fondų įtraukimu į elektroninį bibliotekos katalogą). Bibliotekos elektroninis katalogas yra nuolat pildomas naujais ir rekataloguotais įrašais. Šiuo metu bibliotekos elektroniniame kataloge yra per 93 000 įrašų.
Jau baigti rekataloguoti viešosios bibliotekos, Obelių ir Pandėlio miestų bei Bajorų, Jūžintų, Kamajų, Kavoliškio, Laibgalių, Panemunėlio geležinkelio stoties filialų fondai. 2013 metais bus rekataloguojami likusių kaimų filialų fondai.
 
Mainų fondas
 
Mainų fonde, priklausančiame spaudinių tvarkymo ir komplektavimo skyriui, saugomi mažesnę paklausą turintys, dubletiniai dokumentai. Jie skirti keistis ir nemokamai perduoti kitoms bibliotekoms ar institucijoms.
 
Vaikų ir jaunimo skyrius
Skyriaus vedėja Salvinija Kalpokaitė
 
Vaikų ir jaunimo skyrius
Tel. Nr.: 8 458 52793
Taikos g. 19, LT 42141, Rokiškis
 
Skaitytojai aptarnaujami:
 • Darbo dienomis: 900 - 1800 val.
 • Šeštadieniais:     900 - 1600 val.
 • Sekmadienis -    poilsio diena
Paskutinė mėnesio diena - švaros diena. Lankytojai neaptarnaujami.
 
Veikla

Abonementas

Sukaupta apie 18 000 egz. grožinės ir įvairių mokslo šakų literatūros dokumentų, garso bei vaizdo įrašų, kuriuos galima skolintis į namus. Naudojantis Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (LIBIS) teikiamos knygų rezervavimo, pratęsimo, informacinės paieškos paslaugos, konsultacijos.

Skaitykla
Galima naudotis informaciniais leidiniais bei periodine spauda. Teikiama profesionali informacinė pagalba, organizuojami renginiai, įvairios parodos. Galima eksponuoti savo kūrybos darbus. Vyksta projektinė ir edukacinė veikla, rengiamos ekskursijos po biblioteką. Organizuojamos išvykos į bibliotekas, darželius, mokyklas.

Žaisloteka
Žaislotekoje yra apie 150 žaislinių knygelių, įvairių žaislų, stalo žaidimų, loto, dėlionių.
 
Viešoji interneto prieiga
Viešojoje interneto prieigoje (VIP) – 6 kompiuteriai, skirti nemokamai naudotis internetu bei darbui su Microsoft Office programomis. Darbuotoja teikia konsultacijas bei pagalbą naudojantis informacinėmis technologijomis. Vyksta gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai. Teikiamos kopijavimo, spausdinimo, skenavimo mokamos paslaugos.
 
Skaitytojų skyrius

Skyriaus vedėja Snieguolė Galvelienė,

Tel. Nr.: 8 458 52824; 8 686 97386   
El. paštas: knyga@rokiskis.rvb.lt
 
Skyriuje 42 tūkst. universalaus pobūdžio dokumentų fondas, atviras visiems vartotojams.
 • Vartotojų registracija, perregistravimas, LIBIS skaitytojo pažymėjimas.
 • Dokumentų užsakymas, rezervavimas, išdavimas, grąžinimas,. Išduodame vienam mėnesiui (tęsiame du kartus).
 • Dokumentų užsakymas iš kitų bibliotekų (TBA). Mokama paslauga.
 • Garsinių knygų ir periodinių leidinių išdavimas neregiams ir silpnaregiams.
 • Knygų pristatymas į namus negalią turintiems skaitytojams.
 • Kultūrinių, literatūrinių, renginių, parodų organizavimas.
 • Prenumeruojame 14 pavadinimų laikraščius ir 31 pavadinimo žurnalus.
 • Dokumentų kopijavimo paslaugos.
 • Dokumentų grąžinimo savitarnos įrenginys bibliotekos vartotojams patogiu laiku.
TEISINGUMO MINISTERIJOS Teisinės informacijos prieigos vieta
Čia rajono gyventojai nemokamai gali naudotis INFOLEX teisine duomenų baze. INFOLEX – unikali, vientisa, suderinta teisinės informacijos paieškos sistema, kuria gali naudotis visi valstybės piliečiai. INFOLEX teismų praktika ir INFOLEX teisės aktai sistema verta naudotis, kai reikalinga išsami ir patikima informacija iš autoritetingų šaltinių, kai reikia greitai ir lengvai ją rasti. Čia naujausia teisinė literatūra.Teisingumo ministerijos darbuotojams, elektroniniu paštu, galite pateikti paklausimą jums rūpimu klausimu.
 
Periodikos skaitykla: Tel. Nr.: 8 458 52824
 • Lankytojams skirta 20 darbo vietų,
 • Prenumeruojami 96 pavadinimų periodiniai leidiniai lietuvių kalba:
 • Dokumentų kopijavimo paslaugos,
 • Teminių, personalinių, meno parodų organizavimas.