Kraštiečiai

Kraštiečiai


A
B
 • Bagatyrytė Audronė – teatro režisierė
 • Bagdonas Arvydas – dailininkas tapytojas
 • Bagdonas Eugenijus – socialinių mokslų daktaras
 • Bagdonienė – Žuklytė Irena – dailininkė tapytoja
 • Bagužis Vincas – administracijos darbuotojas
 • Baikauskas Juozas – literatas
 • Bajoras Alfonsas – karinis veikėjas
 • Bajoras Gerardas – chemikas, chemijos mokslų daktaras, profesorius
 • Bajoras Jonas – kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas
 • Bajorūnaitė Irena – dailininkė grafikė, literatė
 • Bakšys Bronius – inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras
 • Balaišis Jonas – karinis veikėjas
 • Balaišis Jonas – literatas
 • Balaišis Pranciškus – inžinierius radiotechnikas, technikos mokslų daktaras
 • Balaišis Romualdas – pedagogas
 • Balaišis Valentinas – veterinarijos gydytojas, pedagogas
 • Balčiūnas Albertas – aviacijos inžinierius, pedagogas
 • Balčiūnas Balys – veterinarijos gydytojas, veterinarijos mokslų daktaras
 • Balčiūnas Ignas - veterinarijos gydytojas, veterinarijos mokslų daktaras 
 • Balčiūnas - Švaistas Juozas – rašytojas
 • Balčiūnas Povilas – UAB vadovas
 • Balčiūnas Stasys – karinis veikėjas
 • Baleišis Adomas – matininkas revizorius
 • Baleišis Antanas –
 • Baleišis Rimantas Bronius – zoologas, biomedicinos mokslų daktaras
 • Balkevičius Jonas Zemvaldas – kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras
 • Balkevičius Juozas – inžinierius statybininkas, pedagogas
 • Baltinienė – Užkurėlytė Elvyra – istorikė, humanitarinių mokslų daktarė
 • Baltrukėnas Adolfas – gydytojas, užsienio lietuvių veikėjas
 • Baltrūnas Donatas Kazimieras – muzikas, pedagogas
 • Baltušis Jonas – partizanų vadas
 • Baltušis Jonas - bibliotekininkas
 • Baltušis Vincas – inžinierius, administracijos darbuotojas
 • Baranauskas Vladas – aktorius
 • Barauskas Alfonsas – inžinierius, užsienio lietuvių veikėjas
 • Barauskas Jaunutis – statybos inžinierius, įmonės vadovas
 • Barauskas Juozas – teisininkas, vadovaujantis darbuotojas
 • Bareišienė Laima – filologė, vertėja
 • Bareišis Algimantas – fotomenininkas
 • Bareišis Sigitas-Mykolas – teisininkas, knygos autorius
 • Baronas Jonas – pedagogas, spaudos darbuotojas
 • Baronas Povilas – jūrininkas, valstybinės premijos laureatas
 • Baronas Stasys – tautodailininkas
 • Baršys Vytautas – socialinių mokslų daktaras, įmonės vadovas
 • Bartulienė Dalė – gydytoja higienistė
 • Berezauskienė – Meliūnaitė Audronė – bibliotekininkė, knygų autorė
 • Bernotas Antanas – užsienio lietuvių veikėjas, J.O.Širvydo brolis
 • Bičiūnaitė Lelija – dailininkė
 • Bičiūnas Jonas – kunigas, teologijos mokslų daktaras
 • Bičiūnas Juozas – ekonomistas, spaudos darbuotojas
 • Bičiūnas Rimas – dailininkas tapytojas
 • Bičiūnas Vytautas – muzikologas
 • Bičiūnienė Monika – tautodailininkė tapytoja, Rokiškio krašto garbės pilietė
 • Bieliūnas Antanas – kunigas, spaudos darbuotojas
 • Bieliūnas Juozas – dainininkas, pedagogas
 • Biliūnas Kazys – Steigiamojo Seimo atstovas
 • Bimba Antanas – žurnalistas, JAV lietuvių veikėjas
 • Bimba Juozas – JAV lietuvių veikėjas
 • Bimba Petras - pedagogas, spaudos darbuotojas
 • Bimbaitė Aušra – sportininkė
 • Bimbiras Ričardas – muzikantas
 • Binkauskas Gintaras – inžinierius ekonomistas, politinis veikėjas
 • Byra Jonas – dainininkas
 • Byras Antanas – literatas, išeivijos veikėjas
 • Blaževičius Petras – kultūros veikėjas
 • Blažys Romualdas – kunigas, literatas, vertėjas
 • Blažytė – Baužienė Danutė – istorikė
 • Blieka Jurgis – teisininkas, politinis veikėjas
 • Blieka Petras – partizanų vadas
 • Bliūdžius Petras – pedagogas, kraštotyros muziejaus įkūrėjas
 • Bliūdžiūtė Petrutė – literatė
 • Bliznikas Tomas – diplomatas
 • Boreišis Ignas – kunigas, bibliofilas
 • Brazauskas Algirdas – politikas, LR Prezidentas, Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Bražionis Algimantas – verslininkas, UAB vadovas
 • Bružas Bronius – dailininkas
 • Bubelytė Violeta – fotomenininkė
 • Bučius Jurgis Algimantas – inžinierius, literatas
 • Bučiūtė Diana – filologė, vertėja
 • Bučiūtė Elena Nijolė – architektė, humanitarinių mokslų daktarė, Rokiškio krašto garbės pilietė
 • Budriūnienė Danutė Elena - botanikė, gamtos mokslų daktarė
 • Bugailiškis Jonas – tautodailininkas
 • Buika Vilius – treneris 
 • Bukaitė Vilma – istorikė
 • Bukauskas Vygantas – karinis veikėjas
 • Bulavas Jonas – agronomas, agrarinių mokslų daktaras
 • Bulavas Juozas – teisininkas, politinis veikėjas
 • Bulovaitė – Malcevaitė Gražina – žurnalistė
 • Burbienė – Masiulytė Giedrė Ona – dailininkė keramikė
 • Busilas Antanas – pedagogas
 • Bušmienė – Kirstukaitė Stasė – bibliotekininkė
 • Butėnas Antanas – veterinarijos gydytojas, technikos mokslų daktaras
 • Butėnas Juozas – pedagogas, vertėjas
 • Butėnas Juozas – miškininkas
 • Butėnas Saulius – chemikas, biochemijos mokslų daktaras
 • Butėnienė Zita – tautodailininkė
 • Butkevičius Mečislovas – miškininkas, bibliografas
 • Butkys Adolfas – teisininkas
 • Buziliauskas Jonas – teatro režisierius
J
 • Jackevičius Jonas – poetas, dailininkas
 • Jakimavičius Algimantas – biologas, entomologas, biomed. mokslų daktaras
 • Jakimavičius Stasys Jonas – asociacijos vadovas, sportininkas
 • Jakimavičius Vidas – įmonės vadovas
 • Jakštas-Prietelius Petras – žurnalistas, istorikas, bibliofilas
 • Jakubonis Juozapas – valstybės politikos veikėjas
 • Jakulis Antanas – kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras
 • Jančys Artūras – žurnalistas, redaktorius
 • Janiūnas Vladislovas – pedagogas, treneris, žurnalistas
 • Jankauskas Algirdas – teisininkas
 • Jankauskas Benediktas – gydytojas
 • Jankauskas Vladas – policijos tarnautojas
 • Jankevičius Juozas – politikas, inžinierius
 • Janulaitis Petras – prekybininkas, įmonės vadovas
 • Janulionis Juozas – pedagogas
 • Janulis Juozas – kunigas
 • Janušonis Stanislovas Algimantas – istorikas numizmatas
 • Jasinevičius Juozas – pedagogas
 • Jasinevičius Juozas – geodezijos inžinierius
 • Jasinevičius Vilius – fotografas
 • Jasinevičius Vytautas – inžinierius, visuomenininkas
 • Jasiulienė Genovaitė – dailėtyrininkė, muziejininkė
 • Jasiulionis Albertas – inžinierius mechanikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras
 • Jasiulionis Aloyzas – vargonininkas, kompozitorius
 • Jasiulionis Vilhelmas – teisininkas
 • Jasiūnaitė Irena – operos solistė
 • Jasiūnas Albinas – inžinierius
 • Jasiūnas Antanas – poetas, dramaturgas
 • Jasiūnas Edmundas – inžinierius, spaudos darbuotojas
 • Jasiūnas Stanislovas – inžinierius, valstybės veikėjas
 • Jauniškienė J. – gydytoja terapeutė
 • Jočys Aloyzas – meno istorikas
 • Jodeikaitė Daiva – sportininkė, trenerė
 • Jodeikienė-Jurgelionytė Zita – bibliotekininkė, kultūros veikėja
 • Jodelė Pranas – inžinierius
 • Jonaitis Bronius – technikos mokslų daktaras
 • Joneliūkštienė Palmira – gydytoja
 • Jovaiša Eugenijus Kazimieras – dailininkas
 • Jovaiša Kazimieras – dirigentas
 • Jozėnas Antanas – dirigentas
 • Jukna Feliksas – filologas, redaktorius, vertėjas
 • Juknaitė-Baltrūnienė Vanda – rašytoja
 • Junokas Valentinas – teisininkas, valstybės veikėjas
 • Juodelė Petras – pedagogas, dirigentas, birbynininkas
 • Juodelis Valentas – technikos mokslų daktaras
 • Juodka Jonas – pulkininkas
 • Juozonis Leonas – projektuotojas, kraštotyrininkas
 • Jurevičius Vytautas – valstybės veikėjas
 • Jurgaitienė Pilypaitė Irena Rita – pedagogė
 • Jurgelionis Kleofas – poetas, kritikas, vertėjas, redaktorius
 • Jurkėnas Juozas – filologas, habilituotas daktaras
 • Jurkštas Jonas – kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras
 • Jurkštas Vytautas – architektas, architektūros mokslų kandidatas
 • Jurna Vytautas Steponas – valstybės veikėjas
O
 • Obelienienė Kuzmickaitė Diana – gydytoja neurologė
 • Olkinaitė Matilda – poetė
 • Olubienė Rugytė Elvyra – dailininkė restauratorė
P
 • Pabedinskas Skirmantas – žurnalistas, kino operatorius
 • Pagirys Julius – veterinarijos gydytojas
 • Paknys Algimantas – inžinierius mechanikas, technikos mokslų daktaras
 • Paknys Juozas – valstybės ir visuomenės veikėjas, ekonomistas, bankininkas
 • Pakštas Vytautas – partizanų vadas
 • Palikevičius Pranas – žurnalistas, redaktorius
 • Papaurėlytė Klovienė Silvija – kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė
 • Parulskis Sigitas – rašytojas
 • Patūpaitė Rosita – visuomenės veikėja
 • Paulauskienė Liuda – pedagogė
 • Paulauskienė Regina – spaudos darbuotoja, redaktorė
 • Pauliukaitė Rasa – chemikė, gamtos mokslų daktarė
 • Pauliukas Kazimieras Leopoldas – biomedicininių mokslų srities zootechnikos krypties daktaras
 • Paunksnis Kazimieras – istorikas, medžio drožėjas
 • Pavarotnikas Juozas – knygnešys
 • Pažemeckas (Indrišiūnas) Algirdas – gydytojas
 • Pečiulionienė Vaitiekūnaitė Konstancija – pedagogė
 • Pekeliūnas Alfredas – įmonės vadovas
 • Pekeliūnas Algirdas – spaudos darbuotojas, žurnalistas
 • Peldžius Antanas – išeivijos veikėjas
 • Penikienė Ramutė – įmonės vadovė
 • Peškys Antanas –dainininkas
 • Petkevičius Mykolas – sukilimo dalyvis
 • Petrauskas Jonas – tautodailininkas, rašytojas, laisvės kovų dalyvis
 • Petrikas Celestinas – vertėjas, poetas
 • Petrulis Jokimas – architektas
 • Petrulis Jonas – architektas
 • Petrulis Juozas - pedagogas, knygnešys
 • Petrulis Juozas – pedagogas, spaudos darbuotojas
 • Petrulis Jurgis – architektas
 • Petrulis Juvencijus – agronomas, biomed. mokslų habilituotas daktaras
 • Petrulis Kostas – inžinierius, elektrikas energetikas
 • Petrulis Napoleonas – dailininkas skulptorius
 • Petrušonis Vytautas – architektas, humanitarinių mokslų daktaras
 • Pigaga Albinas – chemikas, chemijos mokslų daktaras
 • Pilkauskienė Ina – biofizikė, psichologė, socialinių mokslų daktarė
 • Pipinys Jonas – botanikas
 • Pipinis Juozas – audėjas
 • Pipinis Juozas – gydytojas kardiologas
 • Pipinys Povilas – fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras
 • Piskarskas Stepas – agronomas
 • Pivoriūnas Albinas – dailininkas keramikas
 • Pivoriūnienė (Jasiūnaitė) Elvyra – poetė
 • Pladis Benjaminas – pedagogas, ekonomikos mokslų docentas
 • Plakevičius Tadas – vienuolis, kunigas
 • Plumpa Petras – valstybės veikėjas
 • Pocienė Alma – inžinierė, technikos mokslų daktarė
 • Polonskaitė Jurgita – vertėja, humanitarinių mokslų daktarė
 • Pošienė Maželytė Irena – muziejininkė, pedagogė
 • Pošiūnas Zenonas – pedagogas
 • Povilavičius Antanas – karo dalyvis, literatas
 • Povilavičius Vytautas – karo dalyvis, literatas
 • Povilonis Juozas – prozininkas, vertėjas
 • Pragarauskas Henrikas – matematikas, fizikos ir matematikos mokslų daktaras
 • Pranciliauskienė Jūratė – tapytoja
 • Pranckūnas Juozas – pedagogas, muziejininkas
 • Prialgauskis Kazimieras – kunigas, rašytojas
 • Przezdziecki Rajnold – grafas, lenkų diplomatas
 • Pučinskas Ignas – karininkas
 • Pučinskas Juozas – gydytojas
 • Puluikis Jonas – įmonės vadovas
 • Puodėnas Konstantinas – buhalteris
 • Pupienis Antanas – žurnalistas
 • Pupienis Juozas – inžinierius mechanikas
 • Purėnienė Vienožinskaitė Liuda – advokatė, visuomenės veikėja
 • Puškorienė Zita – gydytoja
 • Putvinskas Gediminas – architektas
S
 • Sabaliauskas Julius – įmonių vadovas, technikos mokslų daktaras
 • Sabalys Gintautas Pranas – gydytojas, habilituotas medicinos mokslų daktaras
 • Sachs Bernard – žurnalistas, rašytojas
 • Sadaunikienė Sigita – redaktorė
 • Sakalauskas Antanas – aplinkos inžinierius, technikos mokslų daktaras
 • Sakalnikas Rapolas Gediminas – gydytojas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras
 • Saladžius Rytis – aktorius
 • Sapagovas Jonas – matematikos mokslų daktaras
 • Sapagovas Mifodijus – korespondentas, habilituotas matematikos mokslų daktaras
 • Saulis Bronius – spaudos darbuotojas
 • Saulis Gintautas – filologas, humanitarinių mokslų daktaras
 • Saulis Vytautas – valstybės veikėjas
 • Savickas Jonas – valstybės veikėjas
 • Savickas Pranas – poetas, kunigas
 • Savickienė Vaiva – gydytoja
 • Seibutis Algirdas – agronomas, botanikas, biomedicinos mokslų daktaras
 • Siminonienė Mikėnaitė Veronika – tautodailininkė
 • Simonavičiūtė Kulytė Bronislava – hidrobiologė
 • Siniauskas Juozas – pedagogas, selekcininkas
 • Sirijos Girienė Almonė – bibliografė
 • Sirvydas Povilas Algimantas – inžinierius šilumininkas, technologijos mokslų habilituotas daktaras
 • Sirvydis Jonas – inžinierius mechanikas, įmonės vadovas
 • Sirvydis Vytautas – gydytojas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras
 • Skeivalas Jonas – geodezijos inžinierius, technologijos mokslų habilituotas daktaras
 • Skrandauskas Julius – veterinarijos gydytojas
 • Skruodys Jonas – rašytojas, pedagogas
 • Skvarnavičius Gediminas – režisierius
 • Slanys Ričardas – radioelektronikas
 • Slavinskas Gintaras – dailininkas
 • Slėnys Juozas – pedagogas, kompozitorius
 • Slovas Džo – visuomenės veikėjas
 • Smalinskas Donatas – kalbininkas
 • Smalinskas Valdas – įmonės vadovas
 • Smalstys Antanas – gydytojas
 • Smalstys Smolskis Jurgis – visuomenės veikėjas, literatas
 • Smolskienė Gelens Žarmena – pedagogė
 • Smuškevičius Jakovas – karinis veikėjas
 • Sokas Pranas – inžinierius elektrotechnikas, technikos mokslų daktaras
 • Spetyla Kazimieras – aviatorius, įmonės vadovas
 • Spietinis Jonas – inžinierius-statybininkas
 • Spundzevičius Aleksandras – tapytojas, tautodailininkas
 • Stakėnas Alfonsas – gydytojas, medicinos mokslų daktaras
 • Stakėnas Romualdas – kunigas, literatas
 • Stakėnas Vidas – miškininkas, agrarinių mokslų daktaras
 • Stalauskas Stasys – karininkas, kultūros veikėjas
 • Stankevičius Stanislovas – kunigas
 • Stankūnas Jonas – habilituotas technikos mokslų daktaras, docentas
 • Stankūnienė Vlada – filosofė, socialinių mokslų daktarė
 • Startienė Gražina – Socialinių mokslų daktarė, docentė
 • Stasiūnas Juozas – gydytojas, pulkininkas
 • Stašelis Jonas – poetas, prozininkas
 • Stašys Konstantinas – farmacininkas, visuomenės veikėjas
 • Stašys Konstantinas – kunigas
 • Statulevičienė Gikytė Nijolė – biologijos mokslų daktarė
 • Stelionis Boleslovas – ekonomistas, įmonės vadovas
 • Steponaitienė Lapienytė Stasė – dailininkė
 • Strazdas Antanas – kunigas, poetas
 • Stočkus Dangerutis – inžinierius-mechanikas, technikos mokslų daktaras
 • Streikus Arūnas – istorijos mokslų daktaras, docentas
 • Streikus Zenonas – psichologas, visuomenės veikėjas
 • Striupas Romas – rašytojas
 • Strumskis Ksaveras – muzikas, kultūros veikėjas
 • Stukas Jonas – vertėjas
 • Stukonienė Zofija – gydytoja, medicinos mokslų daktarė
 • Stumbrys Eugenijus – fizikas, fizinių mokslų daktaras
 • Stumbrys Kęstutis – farmacininkas, įmonės vadovas
 • Suvaizdytė Makšimienė Diana – redaktorė, žurnalistė
 • Sviklas Alfredas Martynas – chemikas, technologijos mokslų habilituotas daktaras, profesorius
Z
 • Zaborskas Kęstutis Juozas – socialinių mokslų daktaras
 • Zagurskienė Daiva – gydytoja
 • Zakarevičius Zacharevičius Jonas – visuomenės veikėjas
 • Zakarka Vidmantas – medžio drožėjas
 • Zalubas Romualdas – matematikas, astrofizikas
 • Zauka Alfonsas – aktorius, režisierius
 • Zauka Antanas – operos režisierius
 • Zauka Juozas – knygnešys, vargonininkas, pedagogas
 • Zaukienė Smalinskaitė Elena – dainininkė, tautosakininkė
 • Zelenkauskienė Marcijonaitė Jadvyga – pedagogė, humanitarinių mokslų daktarė
 • Zemlickas Antanas – spaudos darbuotojas
 • Zizas Petras – buhalteris
 • Zizas Petras – įmonių vadovas
 • Zoluba Jonas – įmonės vadovas
 • Zovė Jokūbas – dailininkas
 • Zovė Ričardas – dizaineris
Ž
 • Žagarys Pranas – technikos mokslų daktaras, docentas
 • Žaliukas Robertas – tautodailininkas, skulptorius
 • Žemaitis Gintautas – priešgaisrinės tarnybos vadovas
 • Žemaitis Pranas – matematikas, visuomenės veikėjas
 • Žilinskas Antanas Gintautas – pedagogas, literatas
 • Žilinskienė Giedrė Meilutė – medicinos mokslų daktarė, docentė
 • Žiogarys Romualdas – išeivis
 • Žiukelis Petras – kunigas
 • Žukas Konstantinas – karinis veikėjas
 • Žukas Petras – karinis veikėjas
 • Žuklys Albertas – skulptorius
 • Žuklys Julius – gydytojas, medicinos mokslų daktaras
 • Žuklys Leonas – skulptorius
 • Žuklys Lionginas – fitopatologas, gamtos mokslų daktaras
 • Žuklys Vladas – skulptorius
 • Žumbakis Boleslovas – įmonių vadovas, sportininkas
 • Žumbakys Juozas - sportininkas, treneris
 • Žvirblis Algis – transporto inžinierius, technikos mokslų habilituotas daktaras
 • Žvirėnas Algimantas – inžinierius mechanikas, technikos mokslų daktaras
 • Žvirėnas Matas – provizorius, visuomenės veikėjas