Rankraščių ekspozicija

Atgal

Rankraščių ekspozicija

Rankraščių ekspozicija, įrengta Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondo lėšomis 2007 m.

Pedagogės, poetės Irenos Janinos Vaičekauskaitės rankraščių kolekcijoje – 35 saugojimo vienetai, 1163 lapai. Chronologinės ribos 1936–2018 m. Tai biografiniai dokumentai (2 vnt., 2 lapai), kūrybinės veiklos dokumentai (13 vnt., 983 lapai), korespondencija (2 vnt., 5 lapai), kitų asmenų dokumentai (1 vnt., 95 lapai), ikonografija (16 vnt., 76: 35 nuotr., 1 alb.: 19 lapų, 22 nuotr.). Šį rankraštyną bibliotekai perdavė kraštietė geologė, gamtos m. dr. Vita Rastenienė 2018 m.

Istoriko, pedagogo, kraštotyrininko, Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjo Petro Blaževičiaus (g. 1953 m.) rankraščių kolekcijoje – 60 saugojimo vienetų, 1257 lapai. Chronologinės ribos 1622–2006 m. Tai kūrybinės veiklos dokumentai: 1998 metais išleistos knygos „Rokiškio krašto kūno kultūros ir sporto istorija“ rankraštinė medžiaga (13 vnt., 1154 lapai), kitų asmenų dokumentai (3 vnt., 33 lapai), korespondencija (5 vnt., 16 lapų, 6 vokai), ikonografija (38 vnt., 54 lapai). Medžiaga saugoma bibliotekoje nuo 1998 metų.
 
Išeivijos rašytojo Liudo Dovydėno (1906–2000) rankraščių kolekcijoje – 30 saugojimo vienetų (49 lapai). Chronologinės ribos 1929–1999 m. Tai didžioji dalis korespondencijos (41 laiškas, 20 vokų) bei ikonografija (26 nuotraukos). Bibliotekoje saugoma nuo 1997 metų.
 
Poeto bei meno istoriko Vlado Gasiūno (g. 1933 m.) rankraščių kolekcijoje – 13 saugojimo vienetų, 62 lapai. Chronologinės ribos 1929–2006 m. Tai biografiniai dokumentai (4 vnt., 32 lapai), mokslinės veiklos dokumentai (3 vnt., 18 lapų), ikonografija (3 vnt., 6 lapai), kt. dokumentai (2 vnt., 4 lapai).  Bibliotekoje medžiaga saugoma nuo 1997 metų.
 
Bibliofilo, žurnalisto, karininko Petro Jakšto (1899–1988) rankraščių kolekcijoje – 2 saugojimo vienetai (122 lapai). Chronologinės ribos 1056–2004 m. Tai kūrybinės veiklos dokumentai: 2004 metais išleistos P. Jakšto knygos „Atsiminimų tėkmėje: Stramiliai, Rokiškis, Sankt Peterburgas“ rankraštis. Saugomas bibliotekoje nuo 2004 metų.
 
Istoriko pedagogo, buvusio Rokiškio kraštotyros muziejaus vedėjo Alfonso Krasausko (g. 1922 m.) archyve – 6 saugojimo vienetai (181 lapas). Chronologinės ribos 1943–2005 metai. Tai kūrybinės veiklos dokumentai (2 vnt., 159 lapai), kiti dokumentai (3 vnt., 21 lapas) bei korespondencija (1 vnt., 1 lapas). Bibliotekoje saugoma nuo 2007 metų.

Literato ir bibliotekininko Vytauto Šavelio (1928–1996) rankraščių kolekcijoje – 79 saugojimo vienetai, 665 lapai. Chronologinės ribos 1949–2000 m. Čia įvairūs biografiniai dokumentai bei tarnybinės-visuomeninės veiklos dokumentai (13 vnt., 28 lapai), kūrybinės veiklos dokumentai (16 vnt., 548 lapai), įvairi korespondencija (13 vnt., 21 lapas, 17 vokų), įvairūs kt. asmenų dokumentai (16 vnt., 39 lapai) bei ikonografija (20 vnt., 27 lapai). Bibliotekoje rankraščiai saugomi nuo 1997 metų.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio, Lietuvos Šaulių sąjungos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Lietuvos tėvynės pažinimo draugijos, Sausio 13-osios brolijos nario, Lietuvos sąjūdžio dalyvio, pensininkų sąjungos „Bočiai“, literatų klubo „Vaivorykštė“ nario, kraštotyrininko ir visuomenininko Felikso Mažeikio (1917–2014) rankraštyne 35 saugojimo vienetai (403 lapai). Chronologinės ribos 1944–2011 m. Tai kūrybinės veiklos dokumentai (15 vnt., 325 lapai), kitų asmenų dokumentai (17 vnt., 71 lapas), ikonografija (2 nuotraukos). Bibliotekoje rankraščiai saugomi nuo 1992 m.
 
Literatūros tyrinėtojos Reginos Mikšytės (1923–2000) rankraštyne – 6 saugojimo vienetai, 156 lapai, 78 laiškai. Chronologinės ribos – 1949–2013 m. Tai jos korespondencija, kurios didžiąją dalį sudaro laiškai mokslo draugei Alei Naginskaitei-Vajegienei. Bibliotekoje rankraščiai saugomi nuo 2000 metų.
 
Nuo Panemunėlio kilusios tragiško likimo žydų kilmės lietuvių poetės Matildos Olkinaitės (1921–1941) rankraštis datuojamas 1938–1940 metais. Čia 3 saugojimo vienetai (130 puslapių). Pirmąją rankraščio dalį sudaro poetės dienoraštis, o antrąją – eilėraščiai. Medžiaga bibliotekos rankraštyne saugoma nuo 2008 metų.
 

Pedagogo ir literato Jono Pladžio (1908–1994) rankraščių kolekcijoje – 30 saugojimo vienetų (496 lapai). Chronologinės ribos 1928–1993 m. Tai jo autobiografija, eiliuota kūryba, jo straipsniai, publikuoti spaudoje, straipsnių, eilėraščių bei recenzijų, publikuotų spaudoje, sąrašas, J. Pladžio surinkti ir spaudoje publikuoti kitų autorių aforizmai (14 vnt., 289 lapai), kitų asmenų dokumentai (7 vnt., 59 lapai), ikonografija (7 vnt.). Rankraščiai saugomi bibliotekoje nuo 1988 metų.


Inžinieriaus iš Ragelių krašto Antano Puriuškio (1934 m.) rankraščių archyve – 5 saugojimo vienetai (apie 850 p.) įvairių technikos mokslų studijų konspektų daugiausia rusų kalba. Konspektai bibliotekos rankraštyne saugomi nuo 2009 m.
 
Pedagogo ir režisieriaus Vytauto Vajegos (1919–2007) rankraštyne – beletrizuoti memuarai „Šaukštai popiet“ prisiminimų forma, sudaryti iš 24 atskirų dalių su atskiru turiniu ir numeracija, nuotraukomis. Jie apima apie 700 lapų. Prisiminimai bibliotekoje saugomi nuo 1993 metų.
 

Nuo Panemunio kilusio kraštotyrininko, hidrotechnikos inžinieriaus, technikos mokslų daktaro, docento, knygų bendraautoriaus Prano Žagario (1931 m.) rankraščių archyve – 4 saugojimo vienetai (278 lapai). Tai jo kūrybinės veiklos dokumentai: dalies leidybai rengtos P. Žagario knygos „Jonavos kaimas. Tarp istorijos ir memuarų“ kompiuterinis tekstas su rankraštiniais taisymais ir įrašais, rankraštinis literatūros sąrašas bei dalies P. Žagario knygos „Penktasis smūgis“ kompiuterinis tekstas bei jų rankraštiniai variantai. Chronologinės ribos XIII a. – 2016 m. Rankraščiai bibliotekoje saugomi nuo 2009 m.