Lašas po lašo ir...

Atgal

Lašas po lašo ir...

Lašų kaimo biblioteka


Rugsėjo 3 dieną Lašų kaime vyko tradicinė šventė „Lašas po lašo ir ...“. Lašų kaimas šiemet sulaukė net keturių jubiliejų: Lašų kaimo bendruomenei – 10 metų, Lašų žemės ūkio bendrovei – 30, Lašų kaimo bibliotekai – 60, o pačiam Lašų kaimui – 455 metai. Kaimas, tuo metu turėjęs Lašelių pavadinimą, pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1547 metais.Šventės pradžioje visi rinkosi prie paminklinio akmens. Prie kaimui skirto akmens kalbėjo etnologas, Lietuvos edukologijos universiteto profesorius Libertas Klimka. Akmens atidengimą pagyvino teatralizuota eisena, atspindinti istorinį momentą, kai Gardino žemių teisėjas Grigorijus Masalskis paskolino 3200 kapų lietuviškų grašių, skirtų karui su Maskva, Lenkijos karaliui, Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Augustui. Kaip užstatą kunigaikštis užrašė jam priklausantį Obelių valsčių su dvaru bei priklausančiais kaimais bei jų gyventojais. Jeigu skola nebūtų išmokėta, šios vietovės būtų atitekę Gardino žemių teisėjui. Istorijoje tokie faktai, kad taip būtų įvykę, neužfiksuoti, vadinasi, dėl skolos buvo išspręsta gražiuoju. Inscenizacijoje pas Žygimantą Augustą atvyksta Grigorijus Masalskis ir jie pasirašo sandorį. Po akmens atidengimo visa svita su Žygimantu Augustu, Gardino žemių teisėju bei visa palyda patraukė į Lašų kaimo centrą. Čia visų laukė papuošta scena, amatininkai, pramogos vaikams. Vaikai galėjo nusipiešti norimus veidelius, šokinėti ant batuto, mėgautis muilo burbulais, ragauti cukraus vatos. Norinčius pasivažinėti karieta,  vežino Leonardas Rinkevičius iš Utenos žirgyno. Kad minimi jubiliejai, visiems priminė gėlių, grūdų kilimai bei kompozicija ant pievos netoli scenos. Šventės metu bibliotekininkė trumpai pristatė Lašų bibliotekos istoriją. Skaitytojams padėkota šiais žodžiais: „Kas yra biblioteka? Pir­miau­siai – tai jūs, lan­ky­to­jai. Jūs, ku­rie  atei­na­te į biblioteką. Atei­na­te kny­gų, laik­raš­čių, atei­na­te pa­si­nau­do­ti in­ter­ne­tu, pa­si­sem­ti ži­nių, o kar­tais – tie­siog pa­bū­ti, pa­bend­rau­ti. Dar kar­tą ačiū, kad at­ve­ria­te kny­gos lan­gi­nes, kad my­li­te kny­gas, kad skai­to­te. Jūs esa­te la­bai rei­ka­lin­gi, vi­sa­da lau­kia­mi ir my­li­mi. No­rė­tų­si jums pa­lin­kė­ti, kad šis ru­duo bū­tų spal­vin­gas ne tik gam­to­je, bet ir jaus­muo­se, min­ty­se, iš­gy­ve­ni­muo­se.“ Buvo apdovanoti geriausi bibliotekos skaitytojai: Goda Zibolytė, Dominykas Jelenskas, Lionė Baranauskienė, Skirmantė Ivanauskienė, Stasė Dūdėnienė, Violeta Mikulėnienė, Marytė Gasiūnienė, Stasė Mackuvienė, Gražina Narkūnienė. O kas bib­lio­te­ka bū­tų be pa­dė­jė­jų, rė­mė­jų? Ogi sun­kiai be­si­ver­čian­ti įstai­ga. Bib­lio­te­ko­je vyks­ta  ren­gi­niai. Ar ga­li vie­nas bib­lio­te­ki­nin­kas be pa­gal­bi­nin­ko juos suor­ga­ni­zuo­ti? Na, ga­li, bet bū­na la­bai sun­ku. O kai at­si­ran­da tie ne­pap­ras­ti žmo­nės, tie an­ge­lai, ant ku­rio pe­čių gu­la da­lis at­sa­ko­my­bės, vis­kas tam­pa daug pa­pras­čiau. Tu­ri bib­lio­te­ka to­kių „an­ge­lų-pa­gal­bi­nin­kų“. Tai Vita Mačiulienė, Stasė Lapelienė, Vanda Kilienė, Vanda Kondratienė, Eugenija Bertašienė, Daiva Pagirienė, UAB „Lašų duona“, Kriaunų seniūnija. Svei­kin­to­jų ir gra­žių žo­džių 60 – tąjį ju­bi­lie­jų mi­nin­čiai Lašų  bib­lio­te­kai ne­trū­ko. Svei­ki­no Rokiškio r, sav. mero pavaduotojas Tadas Barauskas, Lietuvos Respublikos seimo narys Jonas Jarutis, Kriaunų seniūnijos seniūnė Akvilė Šaltenė, Lašų kaimo bendruomenės pirmininkė Aldona Vingelienė, Kriaunų bendruomenės pirmininkas Eugenijus Driskius, Laibgalių bendruomenės pirmininkė Vanda Cicika, literatė Gražina Pitrėnienė, kolegės ir bibliotekos skaitytojai. Visus susirinkusius linksmino Rokiškio kultūros centro istorinių šokių kolektyvas „Saltare la Lavanda“, Kriaunų kapelos folkloro grupė, Žiobiškio vaikų ritminė grupė, o šokti kvietė grupė „Echo “iš Klaipėdos.
Lašų filialo vyresn. bibliotekininkė Gitana Juškevičiūtė